Aanschouwen wij het kruis

GKv Middelharnis https://gkvmiddelharnis.nl

Lied bij de tekst te beluisteren via: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/559-gij-die-ver-voor-ons-uit-5_2_5

Geliefde gemeente,

Aanschouwen wij vandaag het kruis. Aanschouwen is aandachtig kijken. Niet vluchtig, zoals we in de auto kijken naar een voorbijtrekkend landschap; niet haastig, zoals we gewend zijn geraakt aan de inrichting van het huis; niet voor lief nemend, zoals al ons bezit, maar aandachtig, met ons hart. Aanschouwen wij vandaag het kruis.

Dit kruis verkondigt ons de liefde van God.

Liefde zo groot dat ons harde hart blootlegt.

Liefde zo groot dat ons harde hart vergeeft.

Liefde zo groot dat  ons harde hart verzacht.

Gods eerste liefde, die zien wij bij het aanschouwen van het kruis.

[…]

Here Jezus,

wij zien uw doornenkroon, een martelkroon, een kroon die past bij de schedelplaats, de plek waar schedels worden verbrijzeld. Daar toont de wereld haar macht die verbrijzelt, die mensen gebruikt voor eigen voordeel en afschrijft als ze in de weg staan. U werd gekroond met doornen, en elke doorn die in Uw hoofd werd geslagen was een teken van minachting. U werd gekroond tot verliezer, tot de loser van de wereld.

U droeg die kroon om mij. U zag hoe verloren wij zijn. U werd een verliezer omdat wij de verliezers zijn. U droeg de kroon van verliezers om ons te kronen met liefde. Wij zijn de verliezers:

  • mensen die denken dat het leven maakbaar is
  • mensen die vinden dat ze heel fatsoenlijk zijn
  • mensen die het prima vinden zonder God
  • mensen die vergeten hoe kwetsbaar zij zijn

Maar U wachtte niet tot de mens er te laat achter zou komen dat ze verliezers zijn. U liet zich kronen tot verliezer om ons te verhogen. U werd gekroond tot uitschot om ons te kronen als kinderen van de Vader. U droeg mij op uw rug naar uw Vader. Zien wij de doornenkroon waarmee u werd gekroond, dan zien wij ons verlies op uw hoofd.

[…]

Here Jezus, wij zien uw ogen verblind door stromen van bloed, om onze blindheid te genezen. U sprak: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen’. Dat Heer is de tragiek van de mensheid: dat zij niet eens weet wat zij doet. Dat zij niet ziet hoe armetierig haar liefde is. Wij zijn zelfs nog blind voor de blindheid.

Ach Here U ziet  ons tekort in de liefde. U alleen kent de volle ernst van haar gevolgen.

Maar U die helder ziet, liet zich verblinden om blinden de ogen te openen (Jes.42:7) . U hebt ons lief tot het uiterste. U hebt ons lief tot in de dood. U ging onverstoorbaar uw eigen gang, zelfs toen uw vrienden  door angst verblind U harteloos verlieten.

U hebt ons lief tot het uiterste: als ik daarnaar kijk, zie ik ineens heel scherp:
mijn liefde schiet te kort, schenk mij de uwe.

[…]

Here Jezus, wij zien uw doorboorde handen en voeten. Vastgezet, spijkerhard, onomkeerbaar. Zo werd u gevangen gezet in de wereld van de dood. U werd gebonden aan een slechte wereld. Maar niets kan U vastzetten zonder Uw wil. U liet zich ketenen om gevangenen hun bevrijding te verkondigen. Om gevangenen te bevrijden uit de kerker van de dood (Jes. 42:7).

Zoals de spijkers uw lichaam doorboorden, zo doorboren woorden van vergeving mijn hart.

[…]

Here Jezus zien wij Uw naaktheid aan het kruis. Alle menselijke waardigheid is U ontnomen. Zelfs het laatste bezit is nog verloot. Heer, U hangt daar naakt, maar U heeft niets te verbergen. Ik ben het HEER die veel heb te verbergen. Als ik naakt voor U moest verschijnen dan zou ik hemel en aarde willen bewegen om mijn schuld en schaamte te verbergen.

Mijn hart HEER zo hermetisch afgesloten door de kleding van de beleefdheid, de netheid, en verzorgdheid, aan het kruis wordt het ontbloot — maar o wonder, ik word daar niet vernederd maar van mijn schaamte bevrijd.

Uw kleding werd verloot onder de soldaten, zo kleedt u de wereld met een nieuw kleed zonder zonde.

Witte kleren om ons te kleden en onze naaktheid te bedekken, zodat wij ons niet meer hoeven te schamen (Openbaring 3:18)

[…]

Here Jezus wij zien Uw armen, opgerekt en ontwricht, dragend het gewicht van uw eigen lichaam. Uw spieren en pezen zijn gevaarlijk gespannen. U moet moeite doen uw lichaam omhoog te tillen, het is een gestreden strijd. U liet zich ontwrichten om ons ontwrichte leven te helen. Om onze ‌zonden‌ werd U doorboord, om onze ‌wandaden‌ gebroken (Jes. 53:5)

U liet zich verwonden om ons verwonde leven te helen.

U liet zich uiteenrukken om een uiteengeslagen en verdwaalde kudde te verzamelen.

[…]

Heer wij zien uw gespreide armen. Armen die uitreiken. Handen die uitnodigen. U spreidde uw armen omdat wij onze armen vaak gesloten houden en onze handen dicht. Om onze gierigheid schonk U uw gulle liefde.

Here Jezus, U hing met open armen om ons te ontvangen in liefde.

[…]

Here Jezus, wij zien u naar adem snakken, nu uw longen het gewicht van Gods toorn niet meer kunnen dragen. Heer, U hangt aan onze schuld. U wordt verstikt door de verschrikkingen van de wereld.

Wij zijn het die onze laatste adem moeten uitblazen, maar door uw adem komt alles weer tot leven (Psalm 104:30). U blies adem in ons, om ons leven te geven (Ez. 37:6). Wij dragen de last van stenen van zonde en schuld. Maar U droeg de last om ons voor eeuwig te ontlasten.

Uw ademnood schenkt ons ademruimte!

[…]

Heer, wij horen de spot die men op u afvuurt als pijlen die uw hart verwonden. “U die anderen heeft gered, redt nu uzelf.” Alsof het een misdaad is om anderen te redden. Maar zo is het HEER: het werd U tot misdaad gerekend dat U kwam om te redden.

Heer, zij bespotten U, maar eigenlijk spotten zij daar met zichzelf.

Wij dwaalden rond als schapen,ieder zocht zijn eigen weg; maar de ‌wandaden‌ van ons allen liet de HEER op U neerkomen (Jesaja 53:6).

[…]

Heer, wij horen de misdadigers naast U. De één die zelfs in zijn doodsvonnis nog niet inziet dat hij schuldig is.

De ander die in uw onschuld zijn eigen levensgroot schuld ziet.

Heer, U verdiende het niet, maar door een onrechtvaardig vonnis werd U weggenomen. Wie heeft er oog voor gehad? U werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van uw volk werd U geslagen. (Jesaja 53:8).

Wie heeft er oog voor gehad?

Die misdadiger aan het kruis. Wat had Hij nog te bewijzen? Slechts zijn hulpeloosheid en erkenning van schuld. Maar dat was het enige wat U van de mensheid vroeg. Want aan die erkenning verbindt U redding.

“Vandaag nog zult U met mij in het paradijs staan.”

Heer, zie mijn tas met stenen, neem het van mij over want ik erken Heer dat ik schuldig voor U sta.

[…]

Here Jezus, zo aanschouwen wij het kruis. Het kruis, U, vol bloed en wonden.

Uw wonden spreken niet langer van onze schuld, maar van uw liefde.

Uw bloed — door ons vergoten —  klaagt ons niet aan maar spreekt ons vrij!

Uw striemen brengen ons genezing (Jesaja 53:5).

Wij toonden tot hoe ver onze haat kan gaan, U toonde ons hoever Uw liefde gaat.

[…]

Nu Heer aanschouwen wij brood en wijn die ons hier in het klein preken van Uw liefde.

En dan zeggen wij Heer met tranen van blijdschap: uw gebroken lichaam en vergoten bloed getuigt niet langer van onze schuld maar van uw vergevende liefde.

Kom Here Jezus, kom toch haastig en maak woning in ons hart!

Amen.